Autodienst - Kerkdiensten

 

Gemeenteleden die moeilijk ter been zijn en zelf niet over vervoer beschikken kunnen, op hun verzoek, op zondagochtend gehaald worden om naar de kerk te gaan. Na afloop van de dienst (en het koffiedrinken) worden ze ook weer thuisgebracht.

 

 

 

Contactpersoon: Anton Snel (tel. 0294-253416)

Bloemengroep

Elke zondagochtend wordt er vanuit de kerkdienst, als blijk van aandacht, een bos bloemen gebracht naar een gemeentelid. De bestemming van de bloemen wordt gekozen door het Pastoraal Overleg

Daarnaast staat er tijdens bijzondere diensten (Advent/Kerst, Veertigdagentijd/Pasen, Eeuwigheidszondag) vooraan in de kerk een liturgische bloemschikking.

 

Commissie Vieren

De Commissie Vieren organiseert bijzondere kerkdiensten op de zondagavond, zoals zangdiensten (diensten met liederen en gedichten rond een thema) en Taizé-diensten (diensten in de geest van de Taizé-kloostergemeenschap waarin de nadruk ligt op verstilling en zingend bidden), en de kerstnachtdienst.

Vanaf zomer 2017 is de Commissie Vieren betrokken bij de organisatie van de oecumenische diensten, de vespers in de veertigdagentijd en de oecumenische openluchtdienst op Hemelvaartsdag in de Horstermeerpolder.

 

ContactpersoonEvert-Jan van Katwijk (tel. 0294-251230)

 

 

Commissies - Financiën


Kascommissie Kerk en Kascommissie Diaconie

De Kascommissie Kerk en Kascommissie Diaconie controleren de boekhouding van de kerk en de diaconie. De belangrijkste taak van de kascommissies is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeesters. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

Beide kascommissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

 

 


Commissie Kerkbalans

 

Elk jaar in januari wordt de actie Kerkbalans gehouden, waarbij alle gemeenteleden wordt gevraagd met welk bedrag zij onze kerkelijke gemeente willen ondersteunen. Dit geld is nodig om de diverse activiteiten, de predikant, de organisten, en het onderhoud aan onze mooie middeleeuwse Willibrordkerk en de Bergplaats te kunnen betalen.
 
De Kerkbalanscommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad
Voor meer informatie over de Actie Kerkbalans kunt u contact opnemen met de voorzitter van de commissie: Contact Kerkbalans
 
 
 
 

Bijdragenadministratie

 
Onze protestantse gemeente ontvangt verschillende bijdragen van gemeenteleden: bijdragen via de zondagse collecte (‘voor het plaatselijk kerkenwerk’), de bijdragen via actie Kerkbalans, bijdragen voor de solidariteitskas en de eindejaarscollecte. Al deze inkomsten worden bijgehouden door de bijdragenadministrateur.
 
De Bijdragenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. 
 
 

Treasury commissie


Onze protestantse gemeente beschikt over financieel vermogen. Dit vermogen wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters volgens regels die zijn vastgelegd in een zogenaamd Treasury statuut. Uitgangspunt van het financiële beheer is dat het vermogen is opgebouwd door de generaties voor ons en beheerd dient te worden ten behoeve van de generaties na ons. De Treasury commissie geeft adviezen aan het college van kerkrentmeesters over het beleggingsbeleid.

De Treasury commissie valt onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

 
 

Commissies - Onderhoud en beheer


Technische commissie

De Technische commissie zorgt voor het goed functioneren van alle techniek (zoals verlichting, WIFI, geluidsinstallatie) in onze Willibrordkerk en in de Bergplaats. De Technische commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

 

 

  

 


 

Begraafplaatsgroep

Het onderhoud van de naast onze Willibrordkerk gelegen begraafplaats wordt verzorgd door de Begraafplaatsgroep. Deze groep vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van het terrein rond de graven, de afrasteringen en het baarhuisje. Het onderhoud van de begraafplaats valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

  


 

Bergplaatsschoonmaakgroep

De Bergplaats wordt intensief gebruikt, zowel voor kerkelijke activiteiten als door huurders. De Bergplaatsschoonmaakgroep zorgt er voor dat het gebouw steeds weer netjes wordt opgeruimd en schoongemaakt. De schoonmaak van de Bergplaats valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

 

 

 

 


Kerkomroep en kerktelefoon

Elke dienst die in onze kerk wordt gehouden kan ook thuis of elders worden meegeluisterd (of teruggeluisterd) via de Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of via de Kerkomroep-app). Voor mensen die geen internet of computer hebben is er een speciaal luisterkastje beschikbaar.

 

Contactpersoon: Piet Faltay (tel. 0294-254930)

 

 


Vrijwilligers onderhoud terreinen

Het onderhoud van de terreinen rond de kerk (met uitzondering van de begraafplaats), de pastorie en de Bergplaats, wordt verzorgd door de Vrijwilligers Onderhoud Terreinen. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de paden en perken rond de kerk onkruid-vrij blijven, het gras wordt gemaaid, de trappen geveegd zijn en dat er gestrooid wordt in geval van gladheid en sneeuw wordt verwijderd. Het onderhoud van de terreinen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handreiking

 
Acht keer per jaar valt bij alle gemeenteleden Handreiking in de brievenbus. Ons kerkblad is een onmisbare bron van informatie over alles wat er speelt in onze gemeente. Handreiking geeft informatie over de alle kerkelijke activiteiten, pastoraal nieuws, en nieuws uit de kerkenraad en de colleges van diakenen, kerkrentmeesters en pastoraal overleg. Ook is er een speciale pagina voor de kinderen.
 
 
Redactie:
Elly van den Doel (tel. 0294-253816)
Willy Snel (tel. 0294-253416)
 
Coördinatie bezorging:
Henny Pos (tel. 0294-254515)

Financiële administratie:
Joke Helmig (tel. 0294-254519)
Rekeningnummer NL05 INGB 0000 1812 23 (t.n.v. Protestantse Gemeente / Handreiking)

Klusjesdienst

In samenwerking met de O.L.V. Hemelvaartparochie is een klusjesdienst voor heel Wijdemeren opgezet.
Vertegenwoordiger voor de klusjesdienst namens onze kerk is Nel Gijsen (tel. 0294-253948).

Koffiedienst (zondagochtend)

 

Na afloop van elke kerkdienst is er gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie of thee of een glaasje fris te drinken. Uiteraard met een lekker koekje!

 

 

 

Luisterdienst in de Kuijer

Elke zondagochtend wordt er in de Kuijer meegeluisterd naar de kerkdienst. De bewoners van de Kuijer worden, waar nodig of gewenst, opgehaald van hun kamer. Na afloop van de dienst wordt er gezellig samen koffie gedronken.

 

 

Contactpersoon: Paula Holster (tel. 0294-253208)

Oliebollencommissie

De laatste week van december staat de Bergplaats in het teken van de oliebollen. Honderden oliebollen worden er met liefde en zorg bereid. Een honderdtal vrijwilligers, onderverdeeld in opbouwers/afbouwers, appelschillers, "keukenprinsen en -prinsessen”, deegdraaiers, techniekers, bakkers, verkopers en schoonmakers werken samen om deze fantastische leuke klus te klaren. Het meedoen aan deze activiteit is al een feest op zich!

Deze oliebollenmarathon wordt al meer dan 45 jaar georganiseerd en is wijd en zijd bekend in de omgeving.

De opbrengst is bestemd voor de kerk in de ruimste zin van het woord.

Protestantse Hulpdienst (PHD)

De Protestantse Hulpdienst (PHD) coördineert een aantal activiteiten:

  • Vervoer op zondag naar de kerkdienst in de Willibrordkerk (Klik hier)
  • Vervoer voor het bezoek aan een ziekenhuis/medisch specialist (Klik hier
  • Meeluisterdienst op zondagochtend in de Kuijer  (Klik hier)
  • Verzorgen van de koffie elke zondag na de kerkdienst (Klik hier
  • Het bijhouden van de verjaardagen van gemeenteleden die 75 jaar of ouder worden (Klik hier

De PHD bestaat uit: 

Tineke van der Veer    Voorzitter tel. 0294-253900
Paulien Haverkamp Secretaris tel. 0294-254195
Greet Visser Penningmeester     

 

 

Verjaardagen 75+

Alle jarigen van 75 jaar of ouder worden vermeld in de Handreiking (tenzij ze daar geen prijs op stellen). 

De verjaardagslijst wordt bijgehouden door Jolanda Vink (tel. 0294-411388)

ZWO-commissie

De ZWO-(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)-commissie voelt zich verantwoordelijk voor de dienst aan de verre naaste. Door medewerking aan allerlei projecten wordt het voor de gemeente gemakkelijk gemaakt concreet hulp te bieden. Door het organiseren van activiteiten binnen onze gemeente, zoals bijvoorbeeld een maaltijd, een concertje of een high-tea, wordt geld ingezameld voor een jaarlijks gekozen doel.

De ZWO-commissie valt onder het College van Diakenen.