College van diakenen

Het College van Diakenen (vaak kortweg ‘de diaconie’ genoemd), wordt gevormd door alle diakenen en diaconaal medewerkers. Het aandachtsgebied van de diaconie is de zorg en bescherming voor mensen binnen en buiten onze kerkgemeenschap, zowel lokaal als wereldwijd. Tijdens de kerkdiensten zorgen de diakenen voor het inzamelen van de gaven en verzorgen ze de dienst aan de Tafel tijdens de Avondmaalsdiensten. Daarnaast doen de diakenen dienst bij huwelijks- en uitvaartdiensten.
 
 
 
 

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters (niet zijnde ambstdragers).
Het CvK beheert de financiën en gebouwen van de gemeente, (Willibrordkerk, Bergplaats, pastorie en begraafplaats) en
houdt zich bezig met zaken als ledenadministratie, personeelszaken, onderhoud en verhuur gebouwen, verzekeringen, beleggingen, kerktelefoon, archiefbeheer enz..


Email: 
Contact College van Kerkrentmeesters


Als u onkosten voor de gemeente heeft gemaakt kunt u die declareren bij penningmeester Ab van den Broek. U wordt vriendelijke verzocht daarbij bijgaand declaratieformulier te gebruiken.

Kerkenraad

De kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het bepalen en uitvoeren van het beleid van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en heeft van daaruit de verantwoordelijkheid voor het ‘geestelijk en praktisch leven’ van de gemeente. Hieronder valt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten, de opbouw van de gemeente, de taken van de gemeente in de wereld om ons heen en het contact met de andere kerken in ons dorp en daarbuiten, maar ook het beheer van de gebouwen en financiën en andere meer praktische zaken. 
 
De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers van de gemeente: de predikant, de voorzitter, de scriba (secretaris), de diakenen, de (pastoraal) ouderlingen en de ouderlingen-kerkrentmeester.
 
 
 
 
 
 

Organogram

ORGANOGRAM PROTESTANTSE GEMEENTE NEDERHORST DEN BERG

Pastoraal Overleg

 
In het Pastoraal Overleg (PO) komen predikant, pastorale ouderlingen en pastorale medewerker(s) samen. Het PO is het meldpunt van blijde en droeve gebeurtenissen in onze gemeente.
 
Vanuit het PO wordt het bezoekwerk ‘namens de kerk’ gecoördineerd. 
Een belangrijk element van het 'gemeente zijn' is de onderlinge betrokkenheid van de leden van de gemeente bij elkaar. Naast de taak die ieder gemeentelid hierin heeft, wordt het bezoekwerk 'namens de kerk' binnen onze gemeente verzorgd door een pastoraal bezoekteam. De coördinatie van het bezoekwerk ligt bij het PO.
Onze gemeente is ingedeeld in zeven wijken. Meer informatie over de indeling van de wijken vind u onder 'Wijkindeling'.
 
Het PO is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de wijkavonden (gemeenteontmoetingsavonden per wijk rond een bepaald thema) en het verwelkomen van nieuwe gemeenteleden. 
 
Het Pastoraal Overleg bestaat uit:
 

Ds. Evert-Jan van Katwijk

(tel. 0294-251230)

Anneke Luppes

(tel. 0294-252654)

Claudette Baar

(tel. 0294-254368)

Ria Smit

 
 
 
 

Predikant

De predikant is, samen met de pastoraatsgroep, het meldpunt voor blijde en  droeve gebeurtenissen in de gemeente.
De predikant gaat voor in de zondagse diensten en in rouw- en trouwdiensten.
Hij/zij bezoekt gemeenteleden die dat nodig hebben en verzorgt de catechese voor jongeren.
Ook leidt hij/zij enkele gespreksgroepen.

Onze huidige predikant is ds. Evert-Jan van Katwijk,