Beleidsplan 2015-2019

Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente te Nederhorst den Berg
Profiel
De Protestantse gemeente Nederhorst den Berg maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Zij wil als een levende en open gemeente onderdeel zijn van hoe er geleefd en geloofd wordt in onze dorpsgemeenschap.
VISIE
In ons vieren, dienen en leren zijn wij pluriform. Wij willen ruimte beiden en dienstbaar zijn aan ieder die zoekt 
naar een eigen weg van geloven en de zin van het leven. Zó zullen wij onze gemeente en haar open wijze
van geloven en leven kunnen behouden voor komende generaties.

Inleiding
Het Beleidsplan 2015-2019 is gebaseerd op  het Beleidsplan voor de periode 2008-2013.
Een analyse van het oude plan toont aan dat een aantal zaken die daarin genoemd zijn gerealiseerd zijn dan wel 
nog steeds onze aandacht vragen. Met dit gegeven als uitgangspunt hebben we geïnventariseerd waar we onze aandacht
de komende jaren op moeten richten.
Om met het laatste te beginnen, de leeftijdsopbouw van onze protestantse gemeente levert - net als die van andere  gemeentes - een zorgelijk beeld.
De constatering indertijd gedaan, dat ook bij onze gemeente de landelijke trend dat de rol van de Kerk en Geloven in de 
samenleving aan het veranderen is, zet zich de komende tijd voort. Het is af te lezen uit de terugloop van het aantal leden van onze gemeente 
ten opzichte van het Beleidsplan 2008-2013. Dit is niet alleen een gevolg van demografische veranderingen.
Het behoeft geen toelichting dat dit zeker gevolgen zal hebben voor  de financiële situatie van onze gemeente in de toekomst.
Een bijkomend probleem is dat  de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers er niet jonger op wordt.
De huidige kerkenraad realiseert zich dat met name de middengroep onder grote maatschappelijk druk staat,
maar hoopt dat zij op de een of andere manier een steentje aan het voortbestaan van onze gemeenschap kunnen en willen bijdragen.
Aangezien wij onderdeel zijn van hoe er geleefd en geloofd wordt in onze dorpsgemeenschap hechten wij aan 
een intensief contact met onze rooms katholieke geloofsgenoten.
Onderstaand volgt eerst een overzicht van onze werkvelden voor de komende jaren, die niet alleen de bekende 
colleges omvatten maar ook nieuwe werkgebieden waar we de afgelopen jaren mee begonnen zijn.
Elk onderdeel wordt voorafgegaan door een korte inleiding, daarna volgt  een schematische inventarisatie met 
daarin opgenomen het doel van de werkzaamheden, hoe de situatie nu is, wat anders zou moeten of kunnen en
welke actie daartoe ondernomen moet worden.
Tevens is er een kolom opgenomen waarin aangegeven wordt of de Bergplaats voor die activiteit gebruikt wordt. 
Dit heeft te maken met de eventuele inzetbaarheid van de Bergplaats in de toekomst en wat daarvoor aan werkzaamheden verricht moeten:
renovatie, verbouwen of iets dergelijks, De Commissie Bergplaats onderzoekt welke mogelijkheden er op dit gebeid zijn.
De schema’s worden afgesloten met een prioriteitenlijst voor het Beleidsplan 2015-2019. 
Deze prioriteitenlijst zal steeds het ijkpunt zijn voor de stand zaken van onze  werkzaamheden als gemeente en kerkenraad.
Wat zijn onze werkvelden voor de komende periode: 
 
1.       Pastoraat                                                                                                                                                       
2.       College van Kerkrentmeesters                                                                                                               
3.       Diaconie                                                                                                                                                           
4.       Jongeren en jonge gezinnen                                                                                                                 
5.       Vormen van eredienst en andere bijeenkomsten                                                                          
6.       Communicatie                                                                                                                                               
7.       Prioriteitenlijst Beleidsplan 2015-2019   (wordt in aprilvergadering vastgesteld)                                                     

1.Pastoraat 
Binnen het pastoraat onderscheiden we:
  • Algemeen pastoraat
Alle gemeenteleden hebben de opdracht “naar elkaar om te zien”. De pastoraatouderlingen geven structuur aan deze vorm van pastoraat in 
samenwerking met de bezoekcoördinatoren en bezoekvrijwilligers. Aanleiding voor bezoek zijn geboortes, verjaardagen 75+ en huwelijksjubilea.
Ouderen en zieken worden regelmatig bezocht. Het initiatief gaat uit van de bezoeker.
-          koffieochtenden (gemeenteleden)
-          groothuisbezoeken per wijk of gemeenteontmoetingsavonden (meestal geleid 
          door predikant en/of ouderlingen)
-          gespreksgroepen (meestal geleid door predikant of betrokken gemeenteleden)
     
  • Crisispastoraat, d.w.z. het verlenen van pastorale zorg bij o.a.
-          (ernstige) ziekte
-          overlijden (stervensbegeleiding)
-          rouwprocessen
-          relatieproblemen (bijv. man-vrouw, ouder-kind)
-          psychische problematiek
-          seksueel misbruik of andere vormen van misbruik.
Dit type pastoraat is primair een taak van de predikant, meestal verleend aan gemeenteleden boven de 18 jaar, 
maar soms ook aan mensen buiten de gemeente. Deze vorm van pastoraat is vraag gestuurd.

1.Pastoraat
Categorie
Situatie nu
doel
Iets anders
Actie
De Bergplaats
Pastoraal bezoek
Bezoekmedewerk(st)ers
Bijeenkomst bezoekmedewerksters
- Geestelijke steun
- Pastoraal contact met en onder gemeenteleden
- Prioriteiten aanbrengen
- Bemensing vergroten
Een enquête houden onder de gemeenteleden naar hun capaciteiten/kennis/kunde
n.v.t.
ja
Crisispastoraat
Predikant
Geestelijke steun
 
Continueren
n.v.t.k
Ambtelijke organisatie
Onvoldoende bezetting van ambtsdragers
Pastorale stem in de ambtelijke organisatie
Prioriteiten aanbrengen
Bemensing vergroten
Een enquête houden onder de gemeenteleden naar hun capaciteiten/kennis/kunde
n.v.t.
communicatie
Onvoldoende zichtbaarheid van pastoraal werk
Meer informatie in Handreiking en op de website of anders
Pastorale communicatie niet afhankelijk maken van één persooon (predikant)
Rubriek VANUIT HET PASTORAAL OVERLEG laten vullen door pastorale bezoek(st)ers 
 
n.v.t.
Pastorale activiteiten gemeenteavonden
koffieochtenden woensdag
4 x per jaar in de Bergplaats
1 x 14 dagen
gemeenschapsvorming
Mensen uitnodigen als spreker
 
Ja
Kuijerdiensten
12 x per jaar in de Kuijer
- Pastoraal contact met en onder gemeenteleden
- gemeenschapsvorming
 
continueren
Nee
Inzet van mensen:
Dit is het grootste probleem. Mensen zijn bereid kortlopende, overzichtelijke, praktische klussen te doen. We hebben te weinig ‘kennis’  inzake de mogelijkheden van het inzetten van de middengroep.                                                                                                                                                                                       april 2015
2. College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters dient de stoffelijke belangen van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg.
In het schematisch overzicht is goed te zien met welke taken en beheerszaken het college van kerkrentmeesters zich bezig houdt. Tevens zijn in dit schema de oliebollencommissie en de bazaarcommissie opgenomen, omdat zij gebruik maken van de Bergplaats.

2. College van Kerkrentmeesters/Beheersaangelegenheden
Categorie
Doel
Situatie nu
Gewenste situatie
Actie
Personele zaken
 
 
 
 
Predikant
Voorganger Protestantse Gemeente te Nederhorst den Berg.
Full time predikant.
Maximale aanstellingsomvang binnen de financiële mogelijkheden.
 
Koster
Alle voorkomende kosters- werkzaamheden.
- 1 part time bezoldigde koster, in samenwerking met haar partner, voor ongeveer 10 uren per week, die medio 2015 met pensioen gaat.
- enkele onbezoldigde vrijwilligers voor de zondagse erediensten.
Is onderwerp van gesprek
Verder bespreken
Beheerder Bergplaats
Alle voorkomende werkzaamheden.
-1 part time bezoldigde  beheerder voor ongeveer 20 uren per week, die medio 2015 met pensioen gaat.
Is onderwerp van gesprek.
Commissie Bergplaats
Organisten
Gemeentezang begeleiden en stimuleren.
Enkele “vaste” ingeroosterde organisten, op basis van afgesproken vergoedingen.
Ongewijzigd.
Geen
Cantor
Dirigeren cantorij en stimuleren gemeentezang.
1 cantor op basis van afgesproken vergoeding.
Ongewijzigd.
Geen
Beheerder begraafplaats
Beheren begraafplaats.
-1 onbezoldigde vrijwilliger in samenwerking met een kerkrentmeester,
- een aantal, eveneens onbezoldigde, vrijwilligers voor onderhoud.
Ongewijzigd.
Geen
Leden- en bijdrage administratie
Bijhouden leden-en bijdrageadministratie.
-1 onbezoldigde vrijwilliger en een plaatsvervanger als ledenadministrateur
-1 onbezoldigde vrijwilliger als interim bijdrage administrateur die t.z.t. wordt opgevolgd door een definitieve, onbezoldigde vrijwillige, bijdrage-administrateur
-Definitieve bijdrage-administrateur uit eigen gemeente.
Als nieuwe bijdrage administrateur beschikbaar is, die inwerken.
VVB administratie
Inboeken toezeggingen actie Kerkbalans
1 onbezoldigde vrijwilliger
Ongewijzigd
Geen
Beleggingscommissie
Adviseren inzake beleggingen i.s.m. met Rabobank
2 onbezoldigde vrijwilligers  samen met de penningmeester
Ongewijzigd
Geen
Technische commissie
Adviseren en uitvoeren technische zaken.
1 onbezoldigde vrijwilliger, samen met een kerkrentmeester
Ongewijzigd
Geen
Kerkomroep
Verzorgen en bijhouden van Kerkomroep abonnees
1 onbezoldigde vrijwilliger
Ongewijzigd
Geen
Onderhoud pastorietuin, moestuin en rondom Willibrordkerk
Verzorgen en bijhouden van een en ander
-1 bezoldigde externe kracht, die het gras maait langs de moestuin en rondom de kerk, op basis van declaraties,
-enkele vrijwilligers die snoeien, onkruid wieden, enz.
Ongewijzigd
Geen
Oliebollencommissie
Bazaarcommissie
Activiteiten die financieel bijdragen aan speciale projecten binnen en buiten de gemeente
Beide commissies bestaan uit
vrijwilligers
Zij maken gebruik van de Bergplaats bij hun activiteiten
Ongewijzigd 
Aanvulling vrijwilligers
Gebouwen en begraafplaats
 
 
 
 
-  Willibrordkerk, inclusief monumentale Bätz-Witte orgel
-kerkelijke activiteiten,
-sluiten burgerlijk huwelijk,
-culturele activiteiten, zoals concerten en TV opnames.
-gebouw verkeert in goede staat, activiteiten kunnen naar behoren plaats vinden,
- onderhoud volgens toekenning BRIM van RCE
-lusten en lasten geheel voor rekening van PGNdB,
-orgel (gebouwd in1872) verkeert eveneens in goede staat.
-verouderde verlichting moet vervangen worden,
-verwarmingsinstallatie moet geoptimaliseerd worden,
-uitbreiden mogelijkheden gebouw, maar dat heeft o.a. personele consequenties,
-De vraag is of de PGNdB op den duur de lasten van het gebouw met het mooie orgel nog kan opbrengen en of het maatschappelijk nog verantwoord is dat zulks eigendom is van één kerkelijke gemeenschap.
-verouderde verlichting vervangen,
-verwarmingsinstallatie laten nakijken door een gespecialiseerd bedrijf,
- mogelijkheden van uitbreiden activiteiten bestuderen,
-lusten en lasten vraag bestuderen; e.e.a. onderbrengen in 1 of meer stichtingen?
-          Bergplaats
Kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten
-gebouw moet op korte termijn gerenoveerd worden.
Wacht op rapport “Commissie Bergplaats”
-“Commissie Bergplaats”
- zonnepanelen plaatsen op Bergplaats.
-          Pastorie, inclusief (moes)tuin
“Dienstwoning” predikant en zijn/haar gezin (indien relevant)
-Bewoond door predikantsgezin.
-Woning is in 2009 opgeknapt op advies van de ad hoc “Pastoriecommissie”.
-Wijziging bestemmingsplan pastorietuin gerealiseerd,
-Grondruil met gemeente Wijdemeren, zo goed als gerealiseerd.
“Opknapbeurt” was bedoeld om pastorie tenminste voor 5 jaren “bewoonbaar te maken” volgens de toenmalige maatstaven.
-Wijziging bestemmingsplan was bedoeld voor eventuele nieuwbouw.
Rapport dd. 15 mei 2009 én toenmalige besluitvorming t.a.v. o.a. nieuwbouw opnieuw bestuderen en eventueel bijstellen c.q. tot handelen overgaan. 
-          Begraafplaats
Begraven van stoffelijke overschotten voor een ieder die dat wenst (dus niet uitsluitend voor leden van de PGNdB).
-Er zijn momenteel nog ongeveer 20 nieuwe graven beschikbaar waarin drie-diep begraven kan worden.
-Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers (zie ook personele zaken).
-Uitbreiding d.m.v. ruimen lijkt de komende jaren niet aan de orde.
-Speciaal urnen gedeelte is gewenst.
-Meer duidelijkheid in financiële boekhouding.
-Aanpassen bestemmingsplan bij gemeente Wijdemeren.
-Duidelijk afspraken over vrijvallen bedragen uit de  grafrechten- en grafonderhoudsfondsen.
- Zonnepanelen plaatsen op baarhuisje.
Financiën
De financiële verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard van de gemeente.
-Gelden worden gegenereerd door VVB (actie Kerkbalans), eindejaarscollecte, Solidariteitskas, collectes, giften, exploitatie gebouwen, grafrechten en -onderhoud en opbrengst vermogen.
-Beleggingen worden gedaan op advies van een Beleggings-commissie i.s.m. de Rabobank en gebruik makend van het Treasury Statuut.
-Begrotingen zijn de laatste jaren helaas niet sluitend.
-De gemeente vergrijst, het zou dus mooi zijn als de inkomsten uit VVB, collectes, giften, enz. stabiel blijven.
-Sluitende begroting lijkt met het huidige gebruik van kerk en Bergplaats en de personele bezetting niet mogelijk
-Huidige financiële acties optimaliseren,
-Besparingen bedenken, zoals o.a. aanpassing verlichting en verwarming kerk.
- Pastoraat betrekken bij actie Kerkbalans
-Zie bijlage n.a.v. gesprek met RCBB
Ledenadministratie
Beheren leden- en bijdrageadministratie
-Er wordt gebruik gemaakt van LRP en onbezoldigde vrijwilligers (zie ook personele zaken).
Ongewijzigd
Geen
 
 
 
 
 
april 2015

3. Diaconaat 
Het diaconaat is dienst van barmhartigheid en getuigt van de bijbel, is een taak voor alle gemeenteleden. De diakenen geven hier vorm en inhoud aan. 
Door de dienst aan de tafel wordt de dienende taak van de diakenen gesymboliseerd.
Individuele hulpverlening is doorgaans op lokaal niveau. De reikwijdte van deze hulp wordt binnen de diaconie breed opgevat. 
Godsdienst speelt daarbij geen rol. Anonimiteit wordt, indien dat is gewenst, telkens gewaarborgd.
Binnen de gemeente Wijdemeren vindt jaarlijks een overleg plaats tussen de Protestantse gemeenten en de R.K. kerken betreffende een kerstattentie voor de minima.
Speciale giften, zoals b.v. jaarlijks met de kerst worden zorgvuldig overwogen.
Met Kerst en Pasen ontvangen ouderen, andere hulpbehoevenden evenals nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar enz.
in ons dorp een attentie. 
Ook draagt de diaconie bij in de kosten van de bloemen uit de kerk, die daarna naar de gemeenteleden worden gebracht.
Met asielzoekers/vluchtelingen is via via contact.
 
Onder de Diaconie vallen ook de Protestantse Hulpdienst en de ZWO-commissie.
De ZWO-commissie houdt zich bezig met zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Hiertoe zet zij  projecten op en organiseert allerlei activiteiten hierom heen.

3.Diaconaat
Situatie nu
Doel
Iets anders 
Actie
De Bergplaats
 
Diaconie
Vormgeven van diakonale taak van de gemeente
Dienende taak bij de dienst van de tafel
Inzameling gelden tijdens dienst
Ondersteuning/hulpverlening lokaal, regionaal, nationaal en internationaal 
Uitdragen dienende taak
 
Onder de aandacht brengen/ enquête houden onder de gemeenteleden naar hun capaciteiten/kennis/kunde
 
 
Lokaal:
Contacten zoeken en onderhouden
Individuele hulpverlening
Vakantieweken
Giften/attenties (Kerst/Pasen       aan ouderen/nabestaanden  overleden afgelopen jaar)
Bloemen uit de dienst
Maaltijden 
koffieochtenden
Regionaal en nationaal:
Voedselbank
Hospices
Oecumenische activiteiten Gedetineerden (kaarten)
Internationaal:
ZWO-commissie: 
Verstrekken van financiële en materiële hulp bij rampen 
Contact onderhouden met lokale overheden,scholen/andere kerken
Initiatieven ontplooien ter bestrijding armoede
Betrokkenheid tonen
Idem
Sociaal contact
Idem 
Ondersteuning/hulpverlening
Ondersteuning lokaal/regionaal
Idem
Bewust maken van de wereldwijde diaconale verantwoordelijkheid
Snelle hulpverlening
Activeren
vakantiewerk
Informatie verstrekking aan/verkrijgen van betrokkenen
Doe-activiteiten combineren met voorlichting en bewustwording
ja
ja
 
 
Protestantse Hulpdienst:
Autodienst op zondag naar kerk, vervoer ziekenhuis, specialist etc.
Koffieschenken na dienst 
Organiseren zondagse kerkdienst in de Kuijer + koffie
Ondersteuning verlenen en betrokkenheid tonen aan gemeenteleden
 
 
ja
 
Collecte en collecteroosters:
Zoveel mogelijk in overleg met C.v.K.  elk najaar vast te stellen voor het volgende jaar 
Ondersteuning van collectedoelen
 
Flexibiliteit tonen voor prioriteiten voor diaconale hulp. Afwijkingen van het rooster bij onvoorspelbare gebeurtenissen
 
 
Beheer van diaconale eigendommen:
De diaconie heeft een aantal panden en gronden in eigendom
De huuropbrengsten stellen de diaconie in staat om diaconale hulp te verlenen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
april 2015

4. Jongeren, jonge gezinnen
Sinds de komst van ds. Evert-Jan van Katwijk zijn verschillende op jongeren gerichte activiteiten opgestart met een per jaar wisselend aantal deelnemers.
Zo is er de basiscatechese op de woensdagmiddag voor leerlingen uit groep 7 en 8 in de Bergplaats.
De ‘Vrijdagavond jongerengroep’ is een enthousiaste, groeiende groep die één keer per maand bij elkaar komt in de Bergplaats. 
Helaas  neemt het aantal kinderen dat de kindernevendienst bijwoont op de zondagmorgen af, dit wordt mede veroorzaakt 
door het geringe aantal kinderen dat onze kerkelijke gemeente in de basisschoolleeftijd heeft.
We proberen het contact met gezinnen waarvan de kinderen op de basisschool zitten te verstevigen door een paar keer per jaar, 
tot nu toe 2 x per jaar activiteiten te organiseren voor zowel ouders als kinderen. Dit gebeurt sinds  voorjaar 2014, waarbij steeds
meer gezinnen betrokken zijn, al blijft het een kleine groep. De gezinnen ontvangen een uitnodiging aan huis en er is berichtgeving over op de website en in de Handreiking.
Daarnaast is er de schooldienst die 1 x jaar samen met de Warinschool georganiseerd wordt en de afscheidsdienst van de kinderen van de kindernevendienst in juni. 

4. Jongeren en jonge gezinnen
Categorie
Situatie nu
doel
Actie
Iets anders
Actie
Bergplaats
Basisschool:
onderbouw
Kindernevendienst
Geloofsopvoeding-gemeenschapsvorming
- continueren
- ‘zondagsschool’ t.t.v. de dienst
- Woensdag- of zaterdagmiddag knutselclub of ander aanbod
- behoefte inventariseren
- behoefte inventariseren
Ja
bovenbouw, groep 7/8
- Kindernevendienst
- Basiscatechese
Geloofsopvoeding-gemeenschapsvorming
geloofsopvoeding-gemeenschapsvorming
- continueren
- continueren
- ‘zondagsschool’ t.t.v. de dienst
- behoefte inventariseren
Ja
Middelbare school:
12-15 jaar
- Vrijdagavondsoos, 1x per maand
- Zeilkamp
gemeenschapsvorming
gemeenschapsvorming
- continueren
- continueren
 
 
Ja
15-19 jaar
 
gemeenschapsvorming
 
- Vrijdagavondsoos, 1x per maand
- zeilkamp
- zelforganisatie stimuleren en daaraan ruimte geven
Ja
Twintigers
 
gemeenschapsvorming
 
- Bergs café
- behoefte inventariseren
wenselijk
Gezinnen met jonge kinderen
- Kinderopvang tijdens de dienst
- Gezinsmiddag 2x per jaar
mogelijkheid ouders naar de diensten
gemeenschapsvorming-geloofsopvoeding
- organisatie verbeteren
- continueren
 
 
Ja
wenselijk
Actie algemeen:           Het zou goed zijn als er een jeugdouderling en/of jeugdraad zou worden aangesteld.                                               april 2015
5. Vormen van eredienst en andere bijeenkomsten
Vergeleken met het vorige beleidsplan heeft hier een uitbreiding van soorten diensten en bijeenkomsten plaatsgevonden.
De oecumenische diensten zijn uitgebreid met de gezamenlijke Vespers in de 40-dagen tijd, de gezamenlijke diensten 
in de Stille Week en niet te vergeten de Hemelvaartviering in de polder. De diensten in de 40-dagen tijd en de Hemelvaartdienst
worden voorbereid door de Protestantse Gemeente en RK-parochies uit Ankeveen, ’s Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg.
Daarnaast zijn er de vieringen rond de eenheid van de Christenen en de Vredesviering.
Het streven is om twee keer per jaar Taizédiensten en twee keer per jaar zangdiensten te organiseren door de commissie Vieren.
Nieuw in onze gemeente zijn de Praisediensten (4 x per jaar) en de leef- en geloofavonden (1 x per maand), georganiseerd door de Praisedienst commissie.

5.Vormen van eredienst en andere bijeenkomsten                           * ten behoeve van voorbereiding                                april 2015
Categorie
Situatie nu
Iets anders
doel
actie
Bergplaats
Zondagmorgendienst
Koffiedrinken na de dienst
liturgisch
- meer variatie in de dienst
- andere liedkeuze
- meerdere vormen van musiceren
- gespreksdienst
- meer inbreng van gemeenteleden
- verassende activiteiten
- rollenspel
- andere vormen
- geen preek
- ander tijdstip
 
meer inbreng van gemeenteleden
ja
Middag/avondbijeenkomsten
 
- Meer ruimte voor dialoog
- “benen op tafel”
- Keuzemogelijkheid: ochtend-, middag- of avondbijeenkomst
gemeenschapsvorming
 
wenselijk
Zang- en Taizédiensten
 
 
gemeenschapsvorming
continueren
wenselijk *
Praisediensten
Leef- en geloofavonden
 
 
De kerk aantrekkelijk maken voor niet traditionele kerkgangers
continueren
wenselijk
Oecumenische diensten
 
 
Oecumene vieren
continueren
n.v.t. 
jeugddiensten
 
Ook de tienerleeftijd bedienen
 
contact leggen met middelbare scholieren
wenselijk
vesperdiensten
 
 
Oecumene vieren
continueren/uitbreiden
Wenselijk *
Kerk & Schooldiensten
 
 
Ouders en kinderen bij de kerkgemeenschap betrekken
Continueren
wenselijk *
Taizé- en zangdiensten
 
 
Andere diensten aanbieden
continueren
wenselijk *
Afscheidsdienst KND en Basiscatechese
 
 
Ouders en kinderen bij de kerkgemeenschap betrekken
Continueren
wenselijk *
Kinderkerstvesper
 
 
Ouders en kinderen bij de kerkgemeenschap betrekken
continueren
wenselijk *
Palmpasen
 
 
- Ouders en kinderen bij de kerkgemeenschap betrekken
-oecumene vieren
continueren
wenselijk *
6.      Communicatie
Handreiking, de zondagse afkondigingen en  een aarzelend begin van een website waren de belangrijkste informatievoorzieningen naar onze gemeenteleden. Hier is sinds 2010 de zondagse nieuwsbrief bij gekomen, een per email verzoden orde van dienst/liturgie met allerlei pastoraal nieuws over gemeenteleden. Hoe meer emailadressen we verzamelen, hoe beter we zoveel mogelijk  gemeenteleden kunnen informeren over het laatste nieuws in onze gemeente.
De onderlinge communicatie tussen de verschillende colleges, commissies e.d. kan beter en daar moet aan gewerkt worden.

6.Communicatie
Situatie nu
doel
anders
actie
De Bergplaats
 
Publiciteit Extern:
Website
Weekblad Wijdemeren
-kerkdiensten
-speciale diensten artikel
-filmavonden e.a. activi-teiten
meer zichtbaar worden als gemeente
Informeren dorpsgemeenschap
meer reclame, meer vraaggericht opzetten
meer gebruik van maken!
  commissie publiciteit ?
      wenselijk voor overleg
 
Publiciteit Intern:
Handreiking  verschijnt
1 x per ca. 6 weken
Websiteis opnieuw opgezet, experimenteer-fase
Zondagse nieuwsbrief-mailsEvert-Jan/scriba
Zondagse afkondigingen
Evert-Jan/scriba
Brieven
Informeren gemeente
meer up-to-date informatie verstrekken
Informatie verbeteren
loopt nog niet echt
meer gebruiken voor informatie  verstreken
event. per mail
t.b.v. anders lay-out veranderen
wat willen we met de site? Meer informatie: bijv.tarieven CvK
mailadressen uitbreiden
ja
n.v.t., tenzij voor overleg
n.v.t.
n.v.t.
 
 
 
 
 
 
april 2015
7.      Prioriteitenlijst Beleidsplan 2015-2019
Aangezien we een aantal zaken in onze protestantse gemeente de komende jaren anders willen opzetten en niet alles in één keer aangepakt kan worden, hebben we een prioriteitenlijst opgesteld.
Deze prioriteitenlijst zal het ‘werkplan’ zijn van de kerkenraad en als leidraad dienen voor onze vernieuwende werkzaamheden. Deze lijst zal regelmatig in de kerkenraad getoetst worden op de stand van zaken.
De hoogste prioriteit is een verzoek aan alle gemeenteleden om zich beschikbaar te stellen met hun kunde en kennis voor de vele taken en functies die nu of binnenkort vacant zijn of worden. Dit is essentieel voor het voortbestaan voor onze gemeenschap in Nederhorst den Berg.7.Prioriteitenlijst Beleidsplan 2015-2019
Categorie
Prioriteit                        
actie
hoe
wie/welke commissie?
 
CvK:
- financiële situatie
- Bergplaats:
  . renovatie gebouw
  . vrijwillige beheerder(s)Bergplaats
- Kerkgebouw 
. vrijwillige kosters
-Begraafplaats
 
speciale acties, Kerkbalans, besparingen
Commissie Bergplaats
persoonlijke benadering
onderhoud: verlichting vervangen, verwarming optimaliseren
mogelijkheden uitbreiden
persoonlijke benadering
zonnepanelen baarhuisje
urnengedeelte
meer inzicht financieel beheer
 
Commissie Bergplaats
 
Diakonie:
-uitbreiding diakonie 
-WMO-situatie lokaal 
 
persoonlijke benadering
informatie situatie in gemeente
Wijdemeren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastoraat:
-pastoraal bezoekwerk
-pastoraat/ambtsdragers
-contact zoeken middengroep (40-55)
-pastoraatswerk zichtbaarder maken
 
persoonlijke benadering
persoonlijke benadering
persoonlijk benadering
zie communicatie
 
 
 
Jeugd & jongeren:
-andere opzet kindernevendienst
-vrijdagavondsoos andere opzet
-20-ers Bergs café
-jeugdouderling/jeugdraad
 
behoefte inventariseren
zelforganisatie 17+ 
behoefte inventariseren
zoeken, aanstellen
 
 
 
Communicatie:
-website
-mailadressen
-interne communicatie/publiciteit 
-externe publiciteit
 
commissie publiciteit ?
meer praktische info. verstrekken
uitbreiden via enquête
o.a. verbeteren communicatie tussen de diverse commissies/meer informatie
uitbreiden
 
 
 

Uitbreiding speciale diensten                          3e 2015

april 2015