ANBI Diaconie

DIACONIE

Algemene gegevens: 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Nederhorst den Berg
RSIN/Fiscaal nummer: 822934243
Website adres: www.kerkopdeberg.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Adres: Kerkstraat 32
Postcode: 1394 CX
Plaats: Nederhorst den Berg

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar de webpagina College van diakenen op deze website.

 

College van Diakenen

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente te Nederhorst den Berg, waarbij de nadruk ligt op:

  • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
  • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

  • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
  • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
  • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

Staat van baten en lasten (afgerond op hele euro's) 

 

Begroting
2021

Rekening 2020

Rekening 2019

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken 31.100 30.936 28.036
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1.231 1.764 1.741
Bijdragen van leden en anderen 485 2.693 993
Door te zenden collecten en giften 4.200 8.187 7.750
Totaal baten A 37.016 43.580 38.520
       

Uitgaven en Kosten

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 17.725 25.345 16.365
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 4.030 3.496 3.640
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 2.050 1.883 1.934
Kosten beheer, administratie en archief 540 420 320
Rentelasten/bankkosten 325 261 266
Diaconaal werk plaatselijk 5.950 4.555 3.899
Diaconaal werk regionaal/landelijk 5.400 7.065 5.138
Diaconaal werk wereldwijd 3.200 4.224 6.136
Afdrachten door te zenden collecten en giften 4.200 9.857 7.357
Totaal lasten A 43.420 57.107 45.055
       

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten - - -
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - - -
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -6.404 -13.528 -6.535
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)      
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -6.404 -13.528 -6535

 

Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg staat op de webpagina Beleidsplan