ANBI

ANBI CvK

Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg
Telefoonnummer:         06 811 973 70
RSIN/Fiscaal nr.: 802 161 029
Website adres: www.kerkopdeberg.nl
Adres: Kerkstraat 32
Postcode: 1394 CX
Plaats: Nederhorst den Berg

De Protestantse gemeente te Nederhorst den Berg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Nederhorst den Berg.

  

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

  

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.kerkopdeberg.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

  

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

  BEGROTING REKENING REKENING
  2017 2017 2016
BATEN      
Opbrengsten uit bezittingen €65.045 €72,868 €73.754
Bijdragen gemeenteleden €75.515 €80,135 €82.430
Subsidies en overige bijdragen van derden €5.960 €5.960 €5.960
Totaal baten €146.520 €158,963 €162.144
       
LASTEN      
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €84.302 €84.213 €81.655
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €5.895 €31.264 €2.050
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €7.050 €6.758 €6.892
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €47.784 €30.571 €64.031
Salarissen (koster, organist e.d.) €13.247 €13.247 €12.853
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €5.686 €4.335 €4.813
Lasten overige eigendommen en inventarissen €0.00 €0,00 €0,00
Totaal lasten €163.964 €170.415 €172.294
       
Resultaat (baten - lasten) €17.444- €11.452- €10.150-

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI Diaconie

 

DIACONIE

 

Algemene gegevens.

 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Nederhorst den Berg
Telefoonnummer   (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 822934243
Website adres: www.kerkopdeberg.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Adres: Kerkstraat 32
Postcode: 1394 CX
Plaats: Nederhorst den Berg
   

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel

als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit

rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie

11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het College van Diakenen

geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse

Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire

werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden

van dit college wordt verwezen naar het tabblad Diaconie

op de hoofdpagina.

 

College van Diakenen

 

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen

diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de

financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

 

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers

in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen

geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst

ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en

worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid

 

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen

zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse

Gemeente te Nederhorst den Berg, waarbij de nadruk ligt op:

• betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;

• oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht

afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen

we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in

onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel

Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze

gemeenteleden (fondswerving)

Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een

landelijke kerk met vele Diaconieën.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om

rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben.

Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad)

organisaties die zich inzetten voor de medemens die

hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse

projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt

via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede

controle kan houden op een juiste besteding en voor

continuïteit kan zorgen.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook

t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt

dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in

de begroting.

 

Staat van baten en lasten (in afgeronde bedrag van hele euro) 

 

 

BATEN 
     begroting 2017 rekening 2017 rekening 2016
 Opbrengsten uit bezittingen € 39.937 € 40.196 € 38.866
 Bijdragen gemeenteleden € 8.135 € 9.761 € 8.696
   Totaal baten € 48.072 € 49.957 € 49.562
LASTEN
begroting 2017 rekening 2017 rekening 2016
Bestedingen diaconaal werk € 22.097 €29.186 € 16.036
Bestedingen kerkdiensten,catechese,kerk.werkers € 5.300 € 3.846 €3.757
Bijdragen aan ander organen binnen de kerk € 1.800 € 1.729 € 2.362
Lasten overige diaconale eigendommen/invent. € 17.150 € 15.259 € 15.688
Lasten beheer,adm.bankk. en rente € 1.140 € 820 € 699
Totaal lasten € 47.487 € 50.840 € 38.542
                                                                                                      
Resultaat(baten-lasten)           € 585 € - 883 € 9020

 

Beleidsplan

 

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg staat op de website vermeld onder "Organisatie" Beleidsplan.